Wat omvat ergotherapie Nederweert?

Ergotherapie is een cliëntgericht beroep in de gezondheidszorg dat zich bezighoudt met de bevordering van de gezondheid en het welzijn door middel van bezigheden. Het primaire doel van ergotherapie is mensen in staat te stellen deel te nemen aan de activiteiten van het dagelijks leven. Ergotherapeuten bereiken dit doel door samen te werken met mensen en gemeenschappen om hen beter in staat te stellen de beroepen uit te oefenen die zij willen, nodig hebben of van hen verwacht worden uit te oefenen, of door het beroep of de omgeving aan te passen om hun beroepsmatige betrokkenheid beter te ondersteunen.

In de ergotherapie verwijzen beroepen naar de alledaagse activiteiten die mensen doen als individu, in gezinnen en met gemeenschappen om tijd te besteden en zin en doel te geven aan het leven. Beroepen omvatten dingen die mensen moeten doen, willen doen en die van hen verwacht worden te doen.

Waar ergotherapeuten werken

Ergotherapeuten werken met alle leeftijdsgroepen en in een breed scala van fysieke en psychosociale domeinen.

Ze werken onder meer in ziekenhuizen, klinieken, dagcentra en revalidatiecentra, thuiszorgprogramma’s, speciale scholen, de industrie en in particuliere ondernemingen.

Veel ergotherapeuten werken in privépraktijken en als opvoeders en consultants.

Hoe ergotherapeuten werken

Beoordeling

Het ergotherapeutische proces is gebaseerd op initiële en herhaalde beoordelingen. De ergotherapeut richt zich samen met de persoon met wie hij werkt op individuele en omgevingsvaardigheden en problemen in verband met activiteiten in het dagelijkse leven van de persoon.

Tip: https://fysioclub.nl/jvdi/therapiesoort/ergotherapie/

Beoordeling omvat het gebruik van gestandaardiseerde procedures, interviews, observaties in een verscheidenheid van omgevingen en overleg met belangrijke mensen in het leven van de persoon.

Planning

De resultaten van de beoordeling vormen de basis van het plan dat korte- en langetermijndoelstellingen van de behandeling omvat. Het plan moet relevant zijn voor de ontwikkelingsfase van de persoon, zijn gewoonten, rollen, levensstijlvoorkeuren en de omgeving.

Interventie

Interventie richt zich op programma’s die persoonsgericht en omgevingsgericht zijn. Deze zijn ontworpen om de uitvoering van dagelijkse taken en de aanpassing van de omgeving waarin de persoon werkt, leeft en socialiseert te vergemakkelijken. Voorbeelden zijn het aanleren van nieuwe technieken en het verstrekken van uitrusting die de onafhankelijkheid in persoonlijke verzorging vergemakkelijken, het verminderen van omgevingsbarrières en het verstrekken van middelen om stress te verminderen.

Samenwerking

Ergotherapeuten erkennen het belang van teamwerk. Samenwerking en coördinatie met andere beroepsbeoefenaars, gezinnen, verzorgers en vrijwilligers zijn belangrijk voor de verwezenlijking van de holistische benadering.